ELS SISTEMES DE VERD

En l’estructura del Màster d’Arquitectura del Paisatge, els correspon als tallers de Els Sistemes del Verd la introducció de l’estudiant a una comprensió diferent de la realitat i diversitat del territori.
En el curs, es pren el concepte d’Infraestructura Verda com a referència sobre la qual desenvolupar
el projecte d’arquitectura del paisatge. Al taller ens endinsarem en el territori a través de les seves infraestructures verdes, coneixerem les seves estructures, la seva funcionalitat i els serveis ecosistèmics que aporten. Efectivament, l’espècie humana depèn directament dels sistemes naturals i dels serveis que aquests ofereixen per a la supervivència en el planeta (biodiversitat, aire, aigua, aliments, recursos …).
Per aquesta raó, en l’àmbit de la Comunitat Europea, l’Estratègia de la UE sobre la Biodiversitat
de 2011 assenyala com a objectiu 2020 la millora dels eco-sistemes i serveis ecosistèmics mitjançant
la creació d’infraestructures verdes, definida per la Comissió Europea com “una xarxa de zones
naturals i semi-naturals i d’altres elements ambientals, planificada de forma estratègica, dissenyada i gestionada per a la prestació d’una extensa gamma de serveis ecosistèmics “. Aquest canvi de paradigma, necessita d’un projecte d’arquitectura del paisatge que sigui capaç d’identificar aquestes
infraestructures verdes en el territori, avaluar la seva situació, i detectar les seves potencialitats per tal de plantejar intervencions que la millorin, la consolidin i la facin perdurable en el temps.
L’observació d’un paisatge des d’una perspectiva ecològica, és a dir més enllà de la percepció de
imatges, ens nodreix d’informació immediata sobre les potencialitats i limitacions del territori.
Aquesta visió del lloc més enriquida que les que fins ara hem considerat, permet pensar en
estratègies que possibilitin una interacció equilibrada entre els humans i el seu entorn que respongui a les necessitats i expectatives de tots dos.
Efectivament, considerar activament l’ecologia aplicada permet desenvolupar materialitzacions tan innovadores com factibles, tan estimulants com útils, dels nostres diferents postulats i propostes. Més encara quan ens estem endinsant i apostant per establir una millor relació amb el nostre entorn, en ser més conscients que som part d’ell, i que defugir intencionadament o no aquesta realitat, només ha comportat desequilibris que de vegades impliquen problemes.
El taller s’orientarà a l’experimentació projectual a partir de la consideració i la gestió de la biodiversitat i la implementació d’un ecosistema, considerant les seves propietats emergents aplicades al disseny del paisatge.
El projecte haurà d’establir la seqüència d’accions a desenvolupar, la seva avaluació en termes de
millora dels sistemes i el seu resultat en el lloc, a més de considerar la seva evolució en el temps.