Tourisme:

       Nous usos per a antics territoris

 

El taller tracta el turisme donada la seva importància creixent com a sector de l’economia, però, sobretot, per la seva inevitable relació amb el paisatge. Per definició, no hi ha turisme sense un paisatge associat, existent o inventat. El turisme massiu, especialment el de sol i platja, s’ha relacionat amb freqüència amb l’especulació i l’explotació dels recursos; la recent conscienciació sobre la seva gestió sostenible i l’emergent sensibilitat pel paisatge va erosionant, progressivament, els tòpics sobre aquesta activitat, fent palesa la necessitat d’inventar models alternatius de gestió territorial, assignant al turisme el paper de revaloritzador d’entorns deteriorats. El taller s’estructura a partir de tres àrees de treball i recerca que es desenvolupen en paral·lel: aprofundir en el coneixement del turisme com a fenomen complex d’ocupació de sòl i indústria de serveis a través de conferències d’especialistes en el tema; sistematitzar l’estudi del paisatge recorrent als mètodes convencionals d’anàlisi de paisatge i a altres propis, adequats per a la generació de noves cartografies amb l’ús dels Sistemes d’Informació Geogràfica; i, finalment, explorar des del projecte dels instruments de planificació i gestió, assajant teixits alternatius i productes turístics innovadors. Es suggereix una revisió crítica d’aspectes de planejament de paisatge a través del treball multi-escalar del projecte i s’exploren els processos de la construcció de la imatge de les zones turístiques utilitzant com a instrument la ecologia de paisatge, la geografia cultural, la teoria de paisatge i la de percepció. Matèries teòriques relacionades: teoria del paisatge, construcció del paisatge, ecologia, legislació i gestió del paisatge, economia.

Matèries teòriques relacionades: Teoria del Paisatge, Construcció del Paisatge, Ecologia, Legislació i Gestió del Paisatge, Economia.

Taller D1 (El turisme I)

9 ECTS, 60 hores lectives.

Primer taller del mòdul: El turisme. Es realitza al llarg de sis setmanes, amb classes dimarts i dimecres de 15:30 h a 20:30 h
Al taller es proposarà un projecte sobre els espais no edificats en l’interior i també en les perifèries de la ciutat actual. Es treballarà amb tres tòpics, com són els referents culturals, els elements configuradors de projecte i l’anàlisi de l’espai.

Taller D2 (El turisme II)

9 ECTS, 60 hores lectives.

Segon taller del mòdul: El turisme. Es realitza al llarg de sis setmanes, amb classes dijous i divendres de 15:30 h a 20:30 h

Aquesta segona part del mòdul té l’oportunitat d’apropar el zoom a l’espai públic, ja havent analitzat l’estratègia en el taller anterior, i aprofundir en l’escala dels detalls constructius (i 1:20).

Objectius

Taller D1 (El turisme I)

– Analizar el comportament del Turisme com a fenòmen complexe d’ocupació del sòl i la seva implicació en el paisatge.

– Analizar casos concrets del territori on el Turisme és el protagonista i comparar solucions diferents que s’han realitzat per a regenerar el Paisatge tot i estimulant el fenòmen turístic.

– Redactar un projecte de regenaració del paisatge en zones afectades per turime massiu i la sobreexplotació de recursos.

Taller D2 (El turisme II)

– Analitzar el comportament del turisme com a fenomen complexa de nova font de recursos amb el paisatge com a reclam i màxim damnificat de certes estructures errònies.

– Aplicar les metodologies d’anàlisi convencionals i actuals (representacions i cartografies dinàmiques, SIG,…)

– Desenvolupar noves propostes alternatives i innovadores en el paisatge afectat pel turisme.

Tourscapes

La discussió sobre el paisatge gira al voltant de valors que no es poden parametritzar fàcilment. El paisatge és un fet cultural en què allà on l’agricultor veu camps de cultiu podem descobrir alguna cosa més. La incorporació de l’ecologia en aquest debat ha introduït alguns criteris tècnics que ens permeten quantificar i avaluar alguna de les seves condicions. Tot i això, el paisatge continua sent un intangible molt difícil d’estimar.

En termes generals, només hi ha hagut una activitat, el turisme, que ha estat capaç de rendibilitzar econòmicament el paisatge. El paisatge és el punt de partida i la raó de ser del turisme de sol i platja. La naturalesa “salvatge” ha esdevingut l’atractiu que convida a la societat a gaudir allà de les seves vacances. A la costa, la platja i els saladars eren els espais improductius que es cedien als fills menors. A l’alta muntanya, els prats eren terrenys comunals. La naturalesa s’havia refugiat allà. El turisme ha fet d’ells l’argument central del seu quefer.

(…) El turisme de masses és un aspecte més de la societat de consum i un dels motors per a l’activació econòmica de territoris subdesenvolupats. Els governs de diversos països han promogut el turisme en àrees deprimides per intentar la seva recuperació.

El paper de l’Arquitectura (edificació, urbanisme i paisatge) en la configuració de l’espai turístic ha estat molt important però molt poc reflexiva sobre el qual, com i quan havia de ser. La majoria d’àrees turístiques són aglomerats arquitectònics sense projecte, una suma i juxtaposició d’operacions que exploten les bondats d’un paisatge fins esgotar-lo.

En aquest taller es proposa revisitar un espai turístic que s’ha desenvolupat sense projecte, estudiar els seus problemes i afrontar la seva regeneració amb instruments propis del debat paisatgístic. Una regeneració que es planteja des de dues perspectives, des de dins i des de fora, des de les del darrere, en una hipotètica “segona costa”.

Ricard Pie
Taller, El Turisme, 2012

Consulta els treballs dels alumnes

Anàlisi qualitatiu (*competències) i quantitatiu (crèdits ECTS):

*D’acord al marc de competències de EBANELAS ECLAS