Mòduls principals

 ————————————————————————————————–

A. L’ESPAI PÚBLIC I BIM APLICAT 19 ECTS

A partir del coneixement disciplinar de més de 150 anys de models projectuals relacionats amb la història moderna de l’espai públic i després de més de 25 anys d’experiència docent sobre la temàtica més actual, aquest mòdul del Màster indaga des d’una òptica contemporània que transcendeix les tipologies del “urban design” per incorporar nocions més globals i estratègiques sobre l’essència de l’espai lliure públic.

El taller aprofundeix sobre les noves mirades des del paisatge, l’ecologia o l’art fins al desenvolupament més professional de projectes que incideixen en el detall com a virtut expressiva.

Afrontar no només projectes urbans, sinó projectes de les nostres perifèries, litorals, riberes, reinventar paisatges o influir en les infraestructures, són alguns dels objectius del curs que planteja les seves solucions, com a punt ineludible, des de l’ús públic… Anar al lloc 

—————————————————————————————————-

  B. SISTEMES DE L’AIGUA I BIM APLICAT 19 ECTS

Es treballa sobre el concepte de INFRAESTRUCTURA VERDA, analitzant el territori, coneixerem les seves estructures, el seu funcionalitat i els serveis ecosistèmics que aporten. El taller s’orientarà a l’experimentació projectual a partir de la consideració i la gestió de la biodiversitat i la implementació d’un ecosistema, considerant les seves propietats emergents aplicades al disseny del paisatge. Al taller de ELS SISTEMES DE VERD els alumnes estudiaran el territori a través de la identificació de les seves infraestructures verdes, avaluaran la seva situació i potencialitats, plantejaran intervencions per tal d’establir, consolidar i millorar la mateixa… Anar al lloc
—————————————————————————————————-

  C. SISTEMES DEL VERD I SIG APLICAT 19 ECTS

Els sistemes litorals i les vores de rius i rieres, especialment en regions com la Mediterrània, formen part de la temàtica més específica del paisatgisme. El projecte dels passejos marítims, els fronts fluvials, les zones humides, etc., enfocat des del tractament de millora d’espais degradats, passa sempre per aprofundir en el coneixement de les interferències entre terra i aigua i, en conseqüència, en la vegetació , tant des del punt de la transformació com de la gestió i el manteniment. Es tracta d’entendre els mecanismes del cicle de l’aigua, de veure els sistemes hídrics com a forma de llegir el territori. El taller, que pot dividir-se en dos mòduls, es centra en l’estudi d’aquells espais en què l’escorrentia del territori té un paper preponderant en el paisatge… Anar al lloc

—————————————————————————————————–

   D. TURISME I SIG APLICAT 19 ECTS

El taller tracta el turisme donada la seva importància creixent com a sector de l’economia, però, sobretot, per la seva inevitable relació amb el paisatge. Per definició, no hi ha turisme sense un paisatge associat, existent o inventat. El turisme massiu, especialment el de sol i platja, s’ha relacionat amb freqüència amb l’especulació i l’explotació dels recursos; la recent conscienciació sobre la seva gestió sostenible i l’emergent sensibilitat pel paisatge va erosionant, progressivament, els tòpics sobre aquesta activitat, fent palesa la necessitat d’inventar models alternatius de gestió territorial, assignant al turisme el paper de revaloritzador d’entorns deteriorats. El taller s’estructura a partir de tres àrees de treball i recerca que es desenvolupen en paral·lel: aprofundir en el coneixement del turisme com a fenomen complex d’ocupació de sòl i indústria de serveis a través de conferències d’especialistes en el tema; sistematitzar l’estudi del paisatge recorrent als mètodes convencionals d’anàlisi de paisatge… Anar al lloc

—————————————————————————————————–

La Universitat Politècnica de Catalunya es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.