Projecte final de màster

 

Pràctiques professionals

La primera part consistirà en la immersió de l’alumne en la vida professional. Per això el màster dona la possibilitat de dur a terme 250 hores de pràctiques en algun dels despatxos de paisatgisme nacional, amb els que s’hagi establert conveni de col·laboració. Es designarà un tutor professional, que acollirà l’estudiant i supervisarà la seva trajectòria dins el despatx.

Tesina

En paral·lel a aquest exercici professional, l’estudiant elaborarà un projecte de recerca o tesina, personal, crític i de visió holística respecte els coneixements assimilats al llarg del màster i concretament basat en els coneixements adquirits durant les pràctiques.
Finalment, l’alumne realitzarà una presentació oral del treball amb suport visual, que serà avaluada davant un tribunal composat com a mínim per tres persones.

Pràctiques professionals

10 ECTS.

Es realitza al llarg de deu setmanes, amb pràctica de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

Tesina

20 ECTS.

Es realitza al llarg de vint setmanes.

Objectius

– Treballar en un entorn professional i per tant desenvolupant competències específiques relacionades als projectes en curs de cada despatx en pràctiques amb qui s’estableix el conveni de col·laboració.

– Reflexionar de manera crítica sobre la pràctica professional i temàtica treballada durant les pràctiques per tal d’elaborar un projecte de recerca, personal, crític i de visió holística respecte els coneixements assimilats al llarg del Màster.

– Estructurar el coneixement per donar cos a una nova forma d’investigació basada en el pensament i en la pràctica.

Anàlisi qualitatiu (*competències):

*D’acord al marc de competències de EBANELAS ECLAS