SIG aplicat al turisme

 

Els Sistemes d’Informació Geogràfics (SIG) formen part fonamental de les eines d’anàlisis i gestió del territori utilitzades per diversos equips disciplinaris, permetent la manipulació i classificació de grans quantitats de dades de manera eficaç. No obstant això, l’aproximació sensible des de l’àmbit de la proyectación paisatgística no és el context més explorat pels usuaris d’aquesta eina d’anàlisi espacial.

A partir de la comprensió del paisatge com a confluència i superposició d’elements tant naturals com antròpics que interactuen entre si de manera dinàmica, el present curs intentarà implementar el treball en SIG com a eina que agilitzi la comprensió d’aquests elements en el marc analític i que, al mateix temps, fundi les bases de l’actitud projectual posterior. Més concretament en aquest curs s’abordarà la recopilació, el desplegament i l’anàlisi posterior de la informació geogràficament referenciada a través de l’ús de l’espai i el territori turístic com a tema de treball. Es farà especial èmfasi en els diferents abordatges antròpics (ús del sòl; assentaments; infraestructures; població; estacionalitat) i el seu encaix en el marc de les estructures naturals existents des de la geoinformació.

Curs de formació continua

3 ECTS, 24 hores lectives.

Es realitza al llarg de sis setmanas, amb classes els divendres de 15:30 h a 20:30 h.

Objectius

La tecnologia dels SIG serà utilitzada en aquest curs com a eina de recerca que permetrà a l’estudiant abordar els territoris del turisme des d’una perspectiva trans-escalar que mitjançant el paisatge suggerirà, organitzarà o proposarà certs canvis per a millorar i facilitar la gestió a futur de la destinació turística. Concretament aquest curs estarà plantejat sobre la implementació específica del programari QGIS, com a eina de treball. Sobre aquesta base, l’alumne serà capaç d’avaluar la situació de l’espai del turisme i detectar les seves potencialitats, reconeixent alhora les seves limitacions.

Els Sistemes d’Informació Geogràfics (SIG) s’entendran com a peça estratègica en l’avaluació d’aquests àmbits, permetent a l’alumne la superposició de dades socioculturals, econòmics i ambientals en simultani des d’una perspectiva paisatgística.

Anàlisi qualitatiu (*competències) i quantitatiu (crèdits ECTS):

*D’acord al marc de competències de EBANELAS ECLAS