————————————————————————————————–

A.  L’ESPAI PÚBLIC I BIM APLICAT. 19 ECTS

A partir del coneixement disciplinar de més de 150 anys de models projectuals relacionats amb la història moderna de l’espai públic i després de més de 25 anys d’experiència docent sobre la temàtica més actual, aquest mòdul del Màster indaga des d’una òptica contemporània que transcendeix les tipologies del “urban design” per incorporar nocions més globals i estratègiques sobre l’essència de l’espai lliure públic.

El taller aprofundeix sobre les noves mirades des del paisatge, l’ecologia o l’art fins al desenvolupament més professional de projectes que incideixen en el detall com a virtut expressiva.

Afrontar no només projectes urbans, sinó projectes de les nostres perifèries, litorals, riberes, reinventar paisatges o influir en les infraestructures, són alguns dels objectius del curs que planteja les seves solucions, com a punt ineludible, des de l’ús públic… Anar al lloc 

—————————————————————————————————

I. BIM APLICAT A L’ESPAI PUBLIC. 3 ECTS

El principal objectiu del Curs de Disseny Paramètric BIM i Espai Públic és proporcionar al paisatgista els recursos necessaris per a desenvolupar la seva activitat professional en un món cada vegada més digitalitzat, utilitzant les eines de modelatge BIM del software Autodesk Revit, i aplicant les seves possibilitats en el marc del disseny de l’espai urbà contemporani….Anar al lloc
—————————————————————————————————-

  B. SISTEMES DE L’AIGUA I BIM APLICAT. 19 ECTS

Es treballa sobre el concepte de INFRAESTRUCTURA VERDA, analitzant el territori, coneixerem les seves estructures, el seu funcionalitat i els serveis ecosistèmics que aporten. El taller s’orientarà a l’experimentació projectual a partir de la consideració i la gestió de la biodiversitat i la implementació d’un ecosistema, considerant les seves propietats emergents aplicades al disseny del paisatge. Al taller de ELS SISTEMES DE VERD els alumnes estudiaran el territori a través de la identificació de les seves infraestructures verdes, avaluaran la seva situació i potencialitats, plantejaran intervencions per tal d’establir, consolidar i millorar la mateixa… Anar al lloc
—————————————————————————————————-

II. BIM APLICAT ALS SISTEMES DE L’AIGUA. 3 ECTS

El principal objectiu del Curs de Disseny Paramètric BIM i Sistemes de l’Aigua és proporcionar al paisatgista els recursos necessaris per a desenvolupar la seva activitat professional en un món cada vegada més digitalitzat, utilitzant les eines de modelatge BIM del programari Autodesk Revit, i aplicant les seves possibilitats en el marc del disseny de gestió hídrica, sistemes d’infiltració, entorns fluvials i costaners…Anar al lloc

—————————————————————————————————-

  C. SISTEMES DEL VERDE I SIG APLICAT. 19 ECTS

Els sistemes litorals i les vores de rius i rieres, especialment en regions com la Mediterrània, formen part de la temàtica més específica del paisatgisme. El projecte dels passejos marítims, els fronts fluvials, les zones humides, etc., enfocat des del tractament de millora d’espais degradats, passa sempre per aprofundir en el coneixement de les interferències entre terra i aigua i, en conseqüència, en la vegetació , tant des del punt de la transformació com de la gestió i el manteniment. Es tracta d’entendre els mecanismes del cicle de l’aigua, de veure els sistemes hídrics com a forma de llegir el territori. El taller, que pot dividir-se en dos mòduls, es centra en l’estudi d’aquells espais en què l’escorrentia del territori té un paper preponderant en el paisatge… Anar al lloc

—————————————————————————————————-

III. SIG APLICAT A INFRASCTURTURES VERDES. 3 ECTS

L’objectiu del curs és la formació de professionals relacionats amb l’anàlisi, la gestió i la proyectación del territori, en l’ús estratègic dels Sistemes d’Informació Geogràfics (SIG) com a recurs d’avaluació i identificació de les infraestructures verdes en el territori…Anar al lloc

—————————————————————————————————–

   D. TURISME I SIG APLICAT. 19 ECTS

El taller tracta el turisme donada la seva importància creixent com a sector de l’economia, però, sobretot, per la seva inevitable relació amb el paisatge. Per definició, no hi ha turisme sense un paisatge associat, existent o inventat. El turisme massiu, especialment el de sol i platja, s’ha relacionat amb freqüència amb l’especulació i l’explotació dels recursos; la recent conscienciació sobre la seva gestió sostenible i l’emergent sensibilitat pel paisatge va erosionant, progressivament, els tòpics sobre aquesta activitat, fent palesa la necessitat d’inventar models alternatius de gestió territorial, assignant al turisme el paper de revaloritzador d’entorns deteriorats. El taller s’estructura a partir de tres àrees de treball i recerca que es desenvolupen en paral·lel: aprofundir en el coneixement del turisme com a fenomen complex d’ocupació de sòl i indústria de serveis a través de conferències d’especialistes en el tema; sistematitzar l’estudi del paisatge recorrent als mètodes convencionals d’anàlisi de paisatge… Anar al lloc

—————————————————————————————————–

IV. SIG APLICAT AL TURISME. 3 ECTS

La tecnologia dels SIG serà utilitzada en aquest curs com a eina de recerca que permetrà a l’estudiant abordar els territoris del turisme des d’una perspectiva trans-escalar que mitjançant el paisatge suggerirà, organitzarà o proposarà certs canvis per a millorar i facilitar la gestió a futur de la destinació turística….Anar al lloc

—————————————————————————————————–

  III. REFER PAISATGES. 6 ECTS

L’objecte d’aquest taller és presentar la visió personal en la projectació paisatgística d’un professional-professor de reconegut prestigi, en forma de curs intensiu. El tema està subjecte a la proposta del professor convidat. Vol posar en contacte als alumnes amb contexts professionals internacionals diferents al català i ampliar les visions locals… Anar al lloc

—————————————————————————————————–

  CRÍTICA DE PROJECTES DE PAISATGE CONTEMPORANIS. 8 ECTS

L’assignatura persegueix explorar els mecanismes d’anàlisi, investigació i reflexió crítica sobre projectes paisatgístics contemporanis. Últimament veiem comú que la Teoria de l’arquitectura del paisatge es busqui a través del treball particular pràctic dels professionals. La tasca de comprendre els projectes, l’abast de les propostes i l’estil contemporani de certes tendències del paisatge serà el fonament teòric del que s’alimentaran la discussió i la reflexió durant l’assignatura… Anar al lloc
—————————————————————————————————–

PROJECTE FINAL DE MÀSTER. 30 ECTS

Pràctiques professionals: La primera part consistirà en la immersió de l’alumne en la vida professional. Per això el màster dona la possibilitat de dur a terme 250 hores de pràctiques en algun dels despatxos de paisatgisme nacional, amb els que s’hagi establert conveni de col·laboració. Es designarà un tutor professional, que acollirà l’estudiant i supervisarà la seva trajectòria dins el despatx.
Treball final de màster: En paral·lel a aquest exercici professional, l’estudiant elaborarà un projecte de recerca o tesina, personal, crític i de visió holística respecte els coneixements assimilats al llarg del màster i concretament basat en els coneixements adquirits durant les pràctiques.
Finalment, l’alumne realitzarà una presentació oral del treball amb suport visual, que serà avaluada davant un tribunal composat com a mínim per tres persones… Anar al lloc

—————————————————————————————————–

La Universitat Politècnica de Catalunya es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.