TURISMO

MARIA GOULA 2016 (6 SEMANAS)

Poster turismo C2

RICARD PIE 2016 (6 SEMANAS)

poster turismo 1 15-16. (5)

RICARD PIE 2015 (6 SEMANAS)

turismo 1

MARIA GOULA 2015 (6 SEMANAS)

poster turismo 2_def_1

 

RICARD PIÉ 2014 (6 SEMANAS)

D1 MARIA GOULA 2014 (6 SEMANAS)  D1

MARIA GOULA + IOANNA SPANOU + PATRICIA PEREZ WORKSHOP 2013

MARIA GOULA WORKSHOP 2011