MASTER ARQUITECTURA DEL PAISATGE 90 ECTS

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

El Màster d’Arquitectura del Paisatge és un programa intensiu (es desenvolupa en 14 mesos) que s’estructura a partir de quatre tallers troncals o postgraus, tres tallers intensius Internacionals i l’elaboració d’una tesina, el projecte d’investigació personal i crític del propi alumne.

OFERTA ANUAL 90 ECTS (propuesta3)

Cada taller es relaciona amb temes actuals i situacions reals i es presenten en un context social i econòmic concret. Al principi de taller es realitzarà una visita de camp a l’emplaçament proposat i els alumnes s’organitzessin en equips multidisciplinars per desenvolupar el projecte. Els tallers estaran dirigits per professors experts en el camp de la intervenció i amb pràctica professional reconeguda, els quals tutoritzaran els projectes dels alumnes mitjançant correccions tant particulars com públiques.

A partir de lliçons magistrals i conferències presentades per acadèmics i professionals de reconeguda experiència, s’aportarà als alumnes els coneixements i els conceptes necesareos per aplicar al seu projecte.

Les classes es duen a terme 4 vesprades per setmana, dimarts, dimecres, dijous i divendres a excepció dels cursos intensius, que són de dilluns a divendres.

S’organitzen visites i excursions relacionades amb els temes de cada taller durant alguns caps de setmana; a més, els alumnes han d’assistir a les activitats paral·leles que solen organitzar-se fora de l’horari establert pel programa (cicles de conferències, excursions, etc.).

calendari map general 2016-2017 90 ECTS-02